Instalace robotické sekačky

Faktická instalace robotické sekačky není nikterak náročná, je intuitivní a zákazník si ji zvládne instalovat sám. Pro dobrou znalost produktu je nutné si přečíst uživatelskou příručku robota, kterou najdete v krabici robota nebo v aplikaci Remote.

Instalace robotické sekačky je velice snadná a intuitivní. Veškeré specifikace instalace jsou podrobně uvedeny v uživatelské příručce včetně grafické podpory a zobrazení jednotlivých kroků instalace. Součástí instalace robotické sekačky nejsou náročné zásahy, ale instalace vyžaduje určitou předběžnou přípravu z důvodu určení optimálního prostoru pro instalaci nabíjecí stanice, napájecího zdroje a následné vymezení uložení obvodového drátu.

 
INSTALAČNÍ KROKY pro snadnou instalaci
1.   Najděte správné místo pro dobíjecí stanici
2.   Připravte pracovní oblasti
3a. Instalace - zvolte správnou metodu návratu robota do dokovací stanice
3b. Instalace - vyhodnoťte, zda je nutná zvláštní instalace obvodového drátu
3c. Instalace - definujte pracovní oblasti
4.   Instalace drátu - obvodový vodič
5.   Instalace dobíjecí stanice a napájení
6.   Nastavení vysílače dokovací stanice
7.   Test instalace
 
 
1.   Najděte správné místo pro dobíjecí stanici
 
Před dokovací stanicí musí být rovný povrch bez terénních nerovností. Můžete přidat malý čtverec umělé trávy nebo odstraňte část povrchu, abyste stanici umístili na stejnou úroveň země. Dokovací stanice musí být umístěna stabilně. Umístění dokovací stanice na rovinu je velice důležité pro správný návrat robotické sekačky do dokovací stanice, ve které se robotická sekačka nabíjí. V případě závlahy se ujistěte, že vodní trysky nejsou namířeny k dokovací stanici.
 
 
2.   Připravte pracovní oblasti
 
Ujistěte se, že trávník je vyrovnaný a že neobsahuje výradné prohlubně, díry, kameny nebo jiné překážky.
 
Zkontrolujte, zda sklon uvnitř kteréhokoli pracovního prostoru odpovídá požadavkům vybraného robota. Věnujte pozornost kvalitě povrchu travní plochy, pokud není v dobré kondici, vezměte v úvahu -10% z maximální hodnoty svahovitosti. Zkontrolujte, zda sklon na okraji pracovní oblasti a kolem každé překážky vyhovuje požadavkům, jinak zvažte umístění vodiče v jiné poloze.
 
 
3a. Instalace - zvolte správnou metodu návratu robota do dokovací stanice
 
Unikátní technologie robotických sekaček vám nabídne výběr návratu do dokovací stavice. Můžete volit mezi "návratem po kabelu" nebo "návratem V-METR".
 
Návrat po kabelu: robot sleduje vodič s jedním kolem uvnitř obvodu a jedním kolem mimo obvod. Jedete tedy přímo po vodiči.
Unikátní systém návratu zvaný V-METER: robot jede paralelně s hraničním vodičem v proměnné vzdálenosti, dokud není detekován signál vysílaný z dokovací stanice. Tento systém eliminuje vyjeté koleje, trávník je vzhlednější.
 
Proč je V-METER lepší než návrat po kabelu?
• Méně stop na zahradě
• Dobíjecí základna je dosažena za kratší dobu
• Lepší a spolehlivější chování na svazích
• Menší rušení signálu z vnějších zdrojů
• Snižení opotřebení motorů kol
 
Uvedená ilustrace poskytuje některé pokyny užitečné pro správnou instalaci přípravy rychlého návratu.
 
 
3b. Instalace - vyhodnoťte, zda je nutná zvláštní instalace obvodového drátu
 
Unikátní systém přivolání robotické sekačky na kabel zvaný RECALL ON WIRE: jakmile robot detekuje tuto speciální funkci přivolání ke kabelu, robot začne sledovat obvodový drát po délku nastavenou v nabídce robota. Tato funkce se využije také při návratu robota k nabíjecí základně, pro průchod robota úzkou pasáží nebo pro detekování šipky určené pro rychlý návrat robota do dokovací stanice.
 
Unikátní systém zvaný ŠIPKA PRO RYCHLÝ NÁVRAT: pokud robot najde šipku podél dráhy na drátu, otočí o 90 ° doprava a jde dopředu, dokud znovu nenalezne ohraničující vodič. Pomocí této technologie robot dosáhne dokovací stanice ve výrazně kratším čase, šetří se tím motory a baterie.
Pamatujte, že poloha drátu se může měnit v důsledku pohybů země. Vyhněte se umístění drátu tam, kde není dobrý odtok vody.
 
 
3c. Instalace - definujte pracovní oblasti
 
PRIMÁRNÍ OBLAST - HLAVNÍ PLOCHA- primární oblast je oblast s hlavní plochou, obvykle je to plocha největší, je na ní umístěna dokovací stanice.
 
SEKUNDÁRNÍ OBLAST - VEDLEJŠÍ PLOVHA - sekundární oblast je část trávníku spojená s hlavní plochou úzkým průchodem, který je obtížné dosáhnout normálním pohybem robota. Tato oblast musí být dosažitelná bez jakýchkoli stoupání a nerovností, které jsou větší, než jsou povolené.
 
UZAVŘENÁ OBLAST - uzavřená oblast je část trávníku spojená pobvodovým vodičem s plochou hlavní, do této oblasti ale vzhledem k úzkému průjezdu robot nedojede. V této oblasti je přesto možné sekat pomocí robotické sekačky, sekačku do oblasti umístíte ručně a robota spustíte. Po posekání dané uzavřené oblasti robota umístíte nazpět na plochu hlavní.
 
 
4.   Instalace drátu - obvodový vodič
 
Obvodový drát musí být uložen do země nebo položen na terén. V případě, že je k dispozici strojní zařízení pro kladení drátu,
je vhodnější jej uložit do země, protože v takovém případě je zaručena lepší ochrana samotného obvodového vodiče. Pro spolehlivou instalaci doporučujeme nainstalovat obvodový vodič pod zem. Instalační hloubka se doporučuje v rozmezí 2 až 3 cm (max. 5 cm). Hlubší instalace způsobí zeslabení signálu. Toto položení do země lze provést i běžným ručním nářadím, které má každý doma.
 
V případě umístění obvodového vodiče je třeba položit vodič na terén a připevnit ho příslušnými hřebíky, které jsou určeny k instalaci.
 
Vzdálenost vodiče vzhledem k překážkám se mění v závislosti na druhu překážek. Níže uvádíme typické možnosti umístění obvodového vodiče.
 
Minimální vzdálenost umístění obvodového vodiče na obrázku se mění podle modelu, podívejte se do uživatelské příručky robota, ve které naleznete další podrobnosti.
 
I když to není nutné pro fungování sekačky, doporučujeme veškeré překážky uvnitř zahrady ohraničit vodičem.Překážky, které mohou nemusí být ohrančeny, jsou například velké stromy, vysoké obrubníky, houpačky, pískoviště, stěny, husté keře atd.
 
V kterých případech musíte ohraničit překážku:
• Dvě nebo více překážek blíže než 70 cm
• Objekty blíže než 70 cm k vodiči
• Výhony kořenů kolem stromů
• Lehké překážky (malé stromy, lehké květináče)
• Oblasti bez pravidelného povrchu
 
 
Když se uvnitř pracovní plochy nacházejí překážky, například stromy, keře nebo sloupy bez ostrých hran, není třeba je ohrazovat. Robotická sekačka narazí do překážky a změní směr. Když si přejete, aby robotická sekačka nenarážela do překážek a aby byla zajištěna její bezpečná a tichá činnost, doporučuje se ohradit všechny stálé překážky. Mírně nakloněné překážky, jako jsou květináče nebo stromy s vyčnívajícími kořeny, musí být ohrazeny, aby se zabránilo poškození sekacího nože i samotných překážek.
Pro vymezení překážky umístěte obvodový drát až k překážce, obejděte ji v pravidelných vzdálenostech popsaných v předchozích bodech a vraťte se s drátem podél předchozí dráhy. Umístěte výchozí i zpětný obvodový drát, který se nachází nad ním, pod stejný hřebík; v tomto případě robotická sekačka zajede až za obvodový drát.
Pro správnou činnost robotické sekačky musí být minimální délka překrytého obvodového drátu 70 cm, aby byl robotické sekačce umožněn pravidelný pohyb.
 
 
5.   Instalace dobíjecí stanice a napájení
 
Vstupní úsek drátu musí být přímočarý a kolmý vůči nabíjecí stanici nejméně na úseku 200 cm, toto umožní robotické sekačce správný vstup do dokovací stanice. Výstupní úsek se musí vzdalovat od nabíjecí stanice způsobem znázorněným na obrázku, toto umožní robotické sekačce správný výjezd z dokovací stanice. Podrobnější zapojení naleznete v přiloženém manuálu sekačky, instalace není nijak náročná.
 
1. Umístěte napájecí zdroj nejméně ve výšce 1,6 m od země
2. Upevněte dokovací stanici hřebíky, které jsou součástí balení
3. Připojte napájení k dokovací stanici, nezkracujte kabel k dokovací stanici
4. Připojte napájecí zdroj k hlavnímu zdroji
 
1. Proveďte instalaci napájecího zdroje 
2. Odmontujte ochranný kryt
3. Umístěte základnu do zvoleného prostoru
4. Vložte obvodový drát pod základnu
5. Připojte oba konce drátu ke svorkám základny

 
Doporučení pro ochranu dokovací stanice - ochrana je užitečná, pokud je dokovací stanice umístěna v malém prostoru, kde do ní robot může častěji narazit. Doporučuje se tato ochrana, aby se zabránilo tomu, že robot často narazí na dokovací stanice.
 
 
6.   Nastavení vysílače dokovací stanice
 
Dokovací stanice a její vysílač je plně nastaven, veškeré nastavení je provedo automaticky, nebude tedy nutné do nastavení zasahovat. V některých ojedinělých případe bude potřeba změnit nastavení na vysílači dokovací stanice - například pro zvýšení nebo snížení signálu. V tomto případě postupujte dle návodu. 
 
 
7.   Test instalace
 
Nyní po instalaci je potřebné vyzkoušet, zda byla instalace provedena úspěšně. I po náležitém přečtení dodané dokumentace je třeba při prvním použití provést několik zkušebních manévrů, abyste se seznámili s ovládacími prvky a s hlavními funkcemi. Během činnosti robotické sekačky se kvůli bezpečnosti ujistěte, že se na pracovní ploše robotické sekačky nenacházejí žádné osoby a domácí zvířata. Gratulujeme, Vaše robotická sekačka je připravena.
 
 
 
 

© 2018 - 2023