Obchodní podmínky

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.techlinerobots.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetových stránek www.techlinerobots.cz je V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, IC: 27481778, DIC: CZ27481778, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, C25695. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

 

 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje zboží na IČO a užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, tj. který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.
 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.

Elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Po obdržení objednávky prodávající potvrdí elektronicky její přijetí. Toto potvrzení o přijetí objednávky potvrzuje pouze to, že objednávka byla doručena, a nikoliv vznik kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, a to elektronickým potvrzením na e-mailovou adresu, která byla uvedena v objednávce. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami.

Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo jím určené místo v objednávce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením.

Vyplněním registrace nebo objednávky internetového obchodu www.techlinerobots.cz kupující dává prodávajícímu tímto souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho objednávkách.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Potvrzení obsahu smlouvy
uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Přijetí nabídky s nějakým dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Reklamovat lze, pokud by dárek v čase předání nebyl funkční. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nedodat dárek za nákup v případě vyčerpání zásob dárků, případně změnit sortiment dárku za jiný v odpovídající hodnotě.

Nákup náhradních dílů: Náhradní díly jsou určeny opravnám strojů. Nákup je určen pro servisní opravny, neboť je potřeba mít znalosti s přesnou identifikací a namontovat dobře a přesně. Nebo je nutné seřízení (karburátory, zapalovací cívky atd...) Nenamontovat nový díl tam, kde jsou ostatní díly natolik opotřebeny a může dojít k rychlému zničení nového dílu. Běžným spotřebitelům je nemůžeme z toho důvodu poslat se zárukou. Záruku vám dá servis.
 

3. Dodací lhůty,  platby

 

Zboží, které je skladem, bude expedováno do 1-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, ledaže u zboží, které nebude skladem, prodávající v potvrzení objednávky sdělí kupujícímu lhůtu delší. Tato delší expediční lhůta sdělená prodávajícím v potvrzení objednávky platí jako lhůta sjednaná, ledaže kupující sdělí do 24 hod., že s touto lhůtou nesouhlasí. V tomto případě platí, že kupní smlouva na toto zboží není uzavřena.

Po e-mailovém potvrzení, je vám vaše objednávka odeslána. Buďte prosím k dispozici na kontaktním telefonu, abyste dostali zboží včas ve sjednané lhůtě. Pokud vás dopravce vícekrát nezastihne a zboží bude vráceno zpět k nám, budou vám skutečné náklady na dopravu vyfakturovány.

Prodávající doručí zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 (běžně do 1-3 dnů) od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad a ostatní nutné doklady, odešle prodávající kupujícímu ihned se zbožím, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím. 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Dle § 2126 a § 2159 odst.2 nového Občanského zákoníku náleží prodejci úplata za uskladnění při prodlení kupujícího převzít zboží. Nepřevezme-li tedy kupující zboží při kontaktování přepravcem, poruší tím své povinnosti a je povinen prodávajícímu uhradit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč celkem. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn kupujícímu započíst (naúčtovat).

Přepravu zajišťuje přepravní služba PPL nebo GEIS, ledaže se jedná o těžké a objemné zásilky, které zajišťuje sběrná služba PPL nebo GEIS. Dodací lhůta na požadované místo určení činí 48 až 72 hod. od vyexpedování zboží, ledaže prodávající v potvrzení objednávky sdělí kupujícímu lhůtu delší. Tato delší dodací lhůta sdělená prodávajícím v potvrzení objednávky platí jako lhůta sjednaná, ledaže kupující sdělí do 24 hod., že s touto lhůtou nesouhlasí. V tomto případě platí, že kupní smlouva na toto zboží není uzavřena.

Způsoby platby: dobírkou, bankovním převodem, hotově, fakturou. U strojů, které nejsou běžně skladem (pro jejich vysokou cenu, malou obrátkovost atd.), vyžadujeme předem platbu zálohy ve výši cca 20% z ceny s DPH.

 

4. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

 

V případě, že objednané zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. Dále viz poslední odstavec obchodních podmínek s názvem DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.

 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Během prvních šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží, pokud se neprokáže opak.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží v připojeném návodu nebo v záručním listě. V záručním listě může být i delší záruční doba než 24 měsíců. V tomto případě je v záručním listě podmínka, jak postupovat v případě prodloužené záruky. Toto nemusí kupující přijmout, potom jeho nárok na záruku 24 měsíců zůstává zachován.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou; 
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití nebo návod na obsluhu a porozumět všem pokynům a prostudovat záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel a je-li zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození (foto) a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
 

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka, který je spotřebitelem
 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Doporučujeme si určitě zboží pojistit.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;

nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;

není kompletní nebo bylo poškozeno), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. 

Zákazník má možnost se seznámit se zbožím, tak jak je běžné v kamenných obchodech. Např: nelze použít sekačku v trávě, řezat s pilou atd ..(dělat prostě to co zanechá neodstranitelné stopy na stroji) V kamenných obchodech běžně tuto možnost taky zákazník nemá. Jen na předváděcích akcích.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíšeno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek
 

6. Nákup a reklamace dle Obchodního zákoníku
 

V případě, že na straně kupujícího bude právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, která zboží kupuje k provozování své podnikatelské činnosti nebo na IČO, je kupní smlouva uzavřena dle Obchodního zákoníku. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží nebo z poskytnuté záruky, nároky kupujícího a jejich uplatnění se řídí ustanoveními § 422-441 Obchodního zákoníku. Obchodní zákoník neurčuje délku záruky, ta je smluvní. Pokud se oba podnikatelské subjekty na záruce nedomluví, platí odpovědnost za vady jen v čase a místě převzetí, nic víc. Kupující ale přebírá záruky poskytované dovozci se všemi podmínkami, které si dovozci určí, např. pravidelné prohlídky v určitém čase, zkrácené záruky na 1 rok atd. Čtěte prosím záruční listy. V případě nároku z vad zboží (i nároků z poskytnuté záruky) se rozlišuje, zda je dodáním (prodejem) zboží s vadami porušena smlouva podstatným, nebo nepodstatným způsobem.
 

7. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
 

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nezaplatí kupní cenu při dodání zboží na dobírku. V tomto případě má prodávající právo, aby mu kupující nahradil veškeré náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu, a na jeho vrácení zpět prodávajícímu.

Ceny jsou v ceníku a v potvrzení objednávky uváděny včetně DPH, ledaže je výslovně v ceníku nebo v potvrzení objednávky uvedeno prodávajícím jinak.

V případě, že je v potvrzení objednávky prodávajícím uvedena jiná cena, než je cena uvedená v ceníku, platí cena uvedená prodávajícím v potvrzení objednávky. Kupující je vsak oprávněn sdělit prodávajícímu do 24 hod. od obdržení potvrzení objednávky, že s cenou nesouhlasí. V tomto případě platí, že kupní smlouva na toto zboží není uzavřena. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo objednávku zrušit.
 

8. Vyřízení reklamace
 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího nebo určeném servisu k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Je-li při záruční opravě v záručním listu určený servis odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u servisu uvedeného v záručním listu. Kupující může požadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen na záručním listě, případně jej sdělí prodávající kupujícímu po telefonu nebo e-mailem. 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. U neoprávněné reklamace (tj. servis nebo smluvní servis dovozcem určený závadu neuzná) nemá zákazník právo na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace.

 

Zboží, které smluvní servisy určené dovozcem uznají za neopravitelné, nebo ho nestihnou opravit do 30 dnů, musí kupující vrátit zpět prodávajícímu. Učinit tak musí co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od oznámení skutečnosti smluvním servisem. Zboží je nutno vrátit prodávajícímu s originálními doklady (faktura, záruční list, opravenka s vyjádřením smluvního servisu, proč nebyla oprava uskutečněna). Prodávající po obdržení zboží vše zkontroluje a vrátí kupujícímu do 10 dnů kupní cenu s náklady na vrácení.
 

9. Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. 

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v podobě uvedené na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží a přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Obrázky v e-shopu jsou pouze orientační. V dalších dodávkách se mohou lišit designem, barvou apod. Technické parametry ovšem zůstávají stejné.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.
Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 

Je nutné brát na zřetel, že do našeho obchodního vztahu vstupuje třetí osoba, a sice přepravce (PPL, DHL, GEIS atd.)! Proto důrazně doporučujeme před podepsáním protokolu pečlivě zkontrolovat karton (obal) před přepravcem a případné poškození obalu zapsat do předávacího protokolu přepravní služby nebo sepsat zápis o škodě ve smyslu poškozený karton“ nebo „převzato s výhradou“! POKUD SI NEJSTE JISTI, TAK ZÁSILKU NEPŘEBÍREJTE!

 

Po odjezdu přepravce prosíme o co nejrychlejší kontrolu stavu a funkčnosti zaslaného výrobku, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Tím dojde k odhalení případných skrytých poškození přepravou (řešíme poměrně často, že krabice spadne přepravci na zem např. naplocho, přičemž krabice zůstane nepoškozená, ale uvnitř je něco rozbité). Přepravci jsou pojištěni, proto s reklamací nebývá žádný problém. Pokud zjistíte poškození výrobku, nelikvidujte prosím obaly ani výplně, ve kterých bylo zboží posláno. Přepravci tyto obaly kontrolují, aby se ujistili, že zboží bylo z naší strany zboží správně zabaleno. Je vhodné si obaly po dobu záruky ponechat, protože v případě záruční opravy, kdy budete muset zboží poslat do servisu, je nejlepší zabalit ho do originálního obalu.

Adresa distribučního centra a adresa pro vrácení zboží: V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 507 81, Lázně Bělohrad.

 

© 2018 - 2024